Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikki­val­ti­aaseen, taivaan ja maan Luo­jaan, ja Jeesuk­seen Kris­tuk­seen, Jumalan ain­oaan Poikaan, mei­dän Her­raamme, joka sik­isi Pyhästä Hengestä, syn­tyi neit­syt Mari­as­ta, kär­si Pon­tius Pilatuk­sen aikana, ris­ti­in­naulit­ti­in, kuoli ja hau­dat­ti­in, astui alas hel­vetti­in1, nousi kol­man­te­na päivänä kuolleista, astui ylös taivaisi­in, istuu Jumalan, Isän, Kaikki­val­ti­aan, oikeal­la puolel­la ja on sieltä tule­va tuomit­se­maan eläviä ja kuollei­ta, ja Pyhään Hen­keen, pyhän yhteisen kirkon2, pyhäin yhtey­den, syn­tien anteek­siantamisen, ruumi­in ylös­nousemisen ja iankaikkisen elämän.

 

Scroll to top ↑


Foot­notes
  1. Kirkol­liskok­ouk­sen viralli­nen kään­nös vuon­na 1977: “tuonelaan” 
  2. Kirkol­liskok­ouk­sen viralli­nen kään­nös vuon­na 1977: “seu­rakun­nan”