Kaikkien kristittyjen ykseys

”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä — minä heissä, ja sinä minussa — että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.” (Johanneksen evankeliumi 17:22–23)

Ykseys kumpuaa Jumalan olemuksesta. Kolmiyhteys tarkoittaa, että Jumalan persoonat ovat erottamattomasti yhtä. Jeesuksessa sana tuli ihmiseksi, ja Hän pysyi kuuliaisuutensa kautta täydellisessä ykseydessä Isän kanssa loppuun asti. Jeesus jätti tämän syvän yhteyden esimerkiksi opetuslapsilleen: niin kuin Jeesuksen ja Isän henki ja tahto ovat täydellisesti yhtä, on myös Hänen opetuslasten elettävä toistensa kanssa Hengen, mielen ja asenteen ykseydessä.

Rukouksessaan Jeesus pyytää Isältä, että opetuslasten välinen ykseys (Joh. 17:11 + 17–24) syntyy myös niiden välille, jotka kuulevat heidän sanomansa, eli kristittyjen välille kaikkina aikoina (Joh.17:20–21). Tämä täydellinen esikuva, nimittäin Pojan suhde Isään, osoittaa, että kristittyjen välinen ykseys ei tunne rajoja. Aivan kuten Poika on täydellisesti yhtä Isän kanssa eikä mikään erota heitä, voivat opetuslapset olla yhtä Pojassa.

Tämä ykseys on olemassaoleva todellisuus, tunnusmerkki maailmalle ja niille ihmisille, jotka etsivät totuutta (Joh. 17,21c + 23b) Se ei ole saavuttamaton päämäärä.

Jeesus oli tietoinen, että Hän rukoili syntisten ihmisten puolesta. Hänen tuomansa pelastus mahdollisti ykseyden kaikkien niiden välille, jotka etsivät syvää yhteyttä Isään. Ykseys elävän Jumalan kanssa muodostaa kristittyjen välille ykseyden ja rakkauden siteen Pyhän Hengen kautta. Ehdoton luottamus, rajaton rakkaus ja kuuliaisuus, joka on valmis jokaiseen uhraukseen, kuvailevat Pojan suhdetta Isään. Tämä on myös ainoa tie kaikkina aikoina jokaiselle, joka haluaa seurata Jeesusta. Parannuksessa Jumala antaa meille halun antaa koko elämämme Hänen käsiinsä, luovuttaa elämämme ohjat Hänelle ja samaistua Isän tahtoon. Raamatun mukaan se, että on yhtä Kristuksen kanssa, tarkoittaa, että on yhtä myös muiden kristittyjen kanssa (Apostolien teot 2:37–38).

Jotka … ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin.. (Apostolien teot 2:41)

Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä… (Apostolien teot 2:46a)

Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu… (Apostolien teot 4,32a)

Nämä ihmiset etsivät ykseyttä Jumalan ja muiden kristittyjen kanssa. Sen vuoksi Jumala pystyi johdattamaan heidät yhteen, vaikka he tulivatkin täysin erilaisista taustoista. Jumala haluaa jokaisen ihmisen tekevän parannuksen. Hän teki ja tekee kaikkensa sen puolesta, tietäen sen kuitenkin olevan vapaaksi luomiensa ihmisten henkilökohtainen päätös.

Mitä sisältyy kristittyjen väliseen ykseyteen?

1. Oppi

Ja he pysyivät apostolien opetuksessa… (Apostolien teot 2:42)

… he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia… (Apostolien teot 17:11b)

Ja hän meni synagoogaan, ja kolmen kuukauden ajan hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Tyrannuksen koulussa. Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. (Apostolien teot 19:8–10)

Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. (Ensimmäinen kirje Timoteukselle 4:6)

Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. (Toinen kirje Timoteukselle 3:14–17)

Näistä raamatunkohdistä käy ilmi, kuinka tärkeä apostolinen oppi on. Pyhä henki johdattaa jokaisen kristityn ja Jumalaa etsivän ihmisen tähän oppiin.

Jeesus sanoi hänelle: ”Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!” (Johannes 20:29)

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. (Johannes 16:13)

…Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. (Johannes 14:16–17)

Hän itse tekee pelastetut uskovaiset ykseyteen kykeneväksi opissa, sanan ymmärryksessä ja tulkinnassa, koska he „rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa„ (Johannes 4:23–24 ja Kirje filippealaisille 2:1–2). On järjetöntä ajatella että Pyhä henki johdattaisi ihmiset, joilla on avoin sydän totuudelle, eri ymmärryksiin oleellisissa kysymyksissä (kuten pelastus Jeesuksen kautta, predestinaatio (ennaltamäräämisoppi), paavin asema… Ks. Kirje efesolaisille 4:1–6). Jumalan tahto on, että kaikki kristityt pääsevät…

…yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa.… (Kirje efesolaisille 4:13–14)

Oikeasta opista erkaneminen oli alusta asti todellinen vaara. Sen vuoksi niin Jeesus kuin apostolitkin kehoittivat olemaan valppaana ja erottamaan terveen opin harhaopeista (ks. Ensimmäinen kirje Korinttilaisille 2:12–15).

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu… (Kirje Tiitukselle 2,1)

Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä…1(Ensimmäinen kirje Timoteukselle 6:20)

Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani… (Toinen kirje Timoteukselle 3:10a)

Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä… (Ensimmäinen kirje Timoteukselle 6:3–4a)

…heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. (Toinen kirje Timoteukselle 3:5)

Ymmärrys ykseyden tärkeydestä näkyy myös Vanhassa testamentissa:

Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat! Se on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan-Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niinkuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, elämän, ikuisiksi ajoiksi. (Psalmi 133)

2. Asenne ja elämäntapaa koskevat kysymykset

…tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset … (Kirje filippiläisille 2:2)

Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina… (Kirje filippiläisille 3:17–18)

Kehoitan siis teitä: olkaa minun seuraajiani. Juuri sentähden minä lähetin teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen poikani Herrassa; hän on muistuttava teitä minun vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan kuin minä kaikkialla, joka seurakunnassa, opetan. (Ensimmäinen kirje korinttilaisille 4:16–17)

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa a pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. (Kirje Efesolaisille 4:1–6)

Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää. (Kirje roomalaisille 15:5–6)

Näissä jakeissa ei ole kyse tasapäistämisestä, vaan siitä, että jokainen sisar ja veli omistautuu seurakunnan, Jeesuksen ruumiin, rakentamiseen omien lahjojen ja kykyjensä mukaan (Ensimmäinen kirje Korinttilaisille 12:4,13 ja Kirje efesolaisille 4:16). Jokainen jäsen on yhtä tärkeä (Ensimmäinen kirje Korinttilaisille 12:14–27).

Raamattu ei tee eroa teorian ja käytännön välillä:

Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni… (Toinen kirje Timoteukselle 3:10)

Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme… (Kirje efesolaisille 5:1–2a)

Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. (Johannes 13:35)

Scroll to top ↑


Footnotes
  1. Kreikaksi kyseinen sana ”tieto” on tässä raamatunkohdassa ”gnosis”. Gnosis viittaa tässä raamatunkohdassa tiettyyn harhaoppiin, josta Paavali puhuu.