Nikaian uskontunnustus

Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Kaikki­val­ti­aaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväis­ten ja näkymät­tömien Luo­jaan, ja yhteen Her­raan, Jeesuk­seen Kris­tuk­seen, Jumalan ain­oaan Poikaan, joka ennen aiko­jen alkua on Isästä syn­tynyt, Jumala Jumalas­ta, Valkeus Valkeud­es­ta, tosi Jumala tosi Jumalas­ta, syn­tynyt, ei luo­tu, joka on samaa ole­mus­ta kuin Isä ja jon­ka kaut­ta kaik­ki on saanut syn­tyn­sä, joka mei­dän ihmis­ten ja mei­dän pelas­tuk­semme täh­den astui alas taivaista, tuli lihak­si Pyhästä Hengestä ja neit­syt Mari­as­ta ja syn­tyi ihmisek­si, mei­dän edestämme ris­ti­in­naulit­ti­in Pon­tius Pilatuk­sen aikana, kär­si kuole­man ja hau­dat­ti­in, nousi kuolleista kol­man­te­na päivänä, niin kuin oli1 kir­joitet­tu, astui ylös taivaisi­in, istuu Isän oikeal­la puolel­la ja on kirkkaudessa tule­va takaisin tuomit­se­maan eläviä ja kuollei­ta, ja jon­ka val­takun­nal­la ei ole lop­pua. Uskomme Pyhään Hen­keen, Her­raan ja eläväk­si tek­i­jään, joka läh­tee Isästä ja Pojas­ta ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumar­retaan ja kun­nioite­taan ja joka on puhunut pro­feet­to­jen kaut­ta. Uskomme yhden, pyhän, yleisen2 ja apos­tolisen kirkon3 Tun­nus­tamme yhden kas­teen syn­tien anteek­siantamisek­si, odotamme kuollei­den ylös­nouse­mus­ta ja tule­van maail­man elämää.

 

Scroll to top ↑


Foot­notes
  1. Kirkol­liskok­ouk­sen viralli­nen kään­nös vuon­na 1977: “on kir­joitet­tu”. 
  2. Kirkol­liskok­ouk­sen viralli­nen kään­nös vuon­na 1977: “yhteisen”. 
  3. Kirkol­liskok­ouk­sen viralli­nen kään­nös vuon­na 1977: “seu­rakun­nan”.