Ota yhteyttä

Hyvä luk­i­ja!


Olisimme iloisia, jos halu­at kir­joit­taa meille.

Lähetä meille kysymyk­sesi tai kom­ment­tisi, niin teemme parhaamme vas­tatak­semme sin­ulle mah­dol­lisim­man pian.

Halu­amme rohkaista sin­ua henkilöko­htaiseen tutus­tu­miseen. Se on tämän koti­sivun luomisen tärkein päämärämme.


“Min­ul­la olisi paljon kir­joit­tamista teille, mut­ta en tah­do tehdä sitä paper­il­la ja mus­teel­la; vaan toivon pää­seväni tei­dän tykönne ja saa­vani puhutel­la teitä suullis­es­ti, että mei­dän ilomme olisi täy­delli­nen.”
(2 Johan­nek­senkir­je 12)

Scroll to top ↑